Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
aktualizováno: 20.07.2016 08:25:37 

Sdružení hasičů Čech‚Moravy a Slezska okresu Teplice

soutěž Tohatsu 2013 propozice

 

začínáme soutěž o Tohatsu :

 

Soutěž se uskuteční dne 5.5.2013 od 9.00 hod. na stadionu v Telcích, okres Louny.

 

Dojezd družstev je stanoven do 8.30 hod.

Startovné:  200,-- Kč odevzdají vedoucí družstev při prezenci.

Stravování:  Během dne bude možnost občerstvení ve stánkovém prodeji na vlastní náklady.

Doprava:  Na vlastní náklady družstev.

 

Zdravotní služba: Pořadatel zajišťuje po celou dobu konání soutěže zdravotní službu, odpovídající rozsahu  a místním podmínkám soutěže.


 odmínky soutěže :

 

Soutěže se mohou zúčastnit družstva složená z členů SDH Ústeckého kraje, kteří předloží u prezence členský průkaz, kde bude potvrzeno zaplacení členského příspěvku na rok 2013    

a fotografie odpovídající současnému vzhledu soutěžícího. Dále každý soutěžící předloží občanský průkaz a vedoucí družstva  řádně vyplněnou přihlášku.

Družstva mohou být složena max. ze 7, avšak nejméně z 5  členů mužů, žen, nebo smíšená. Věk členů družstva je stanoven minimálně na 30 let věku, dva závodníci mohou být mladší a to od 15 let . Stanovený věk musí být dosažen nejpozději v den závodu. Žádný člen družstva nesmí startovat  v jednom závodě za dvě nebo více družstev.

Vedoucí družstva je povinen poslat přihlášku do soutěže nejméně týden před konáním soutěže na adresy :  sdh.slavetin@seznam.cz  a  OSH.LOUNY@centrum.cz.

Po naplnění počtu 30 družstev bude soutěž uzavřena. Další družstva budou evidována jako náhradníci pro případ odhlášení se některého již přihlášeného družstva ze závodu. Tato náhradní družstva budou o této skutečnosti obratem informována. Počet přihlášených družstev bude průběžně zveřejňován na stránkách :  www.ksh.usti.estranky.cz

 Soutěžit se bude v disciplíně požární útok, klasickým způsobem, ne roztahování hadic, ale rozvinování z kotouče.

 

Pořadí nástupu družstev na plnění disciplíny určí pořadatel dle došlých přihlášek.

 Každé družstvo má v závodě jeden pokus. V případě uznaného protestu, pořadí nástupu na opakování pokusu určí hlavní rozhodčí.

 Pravidla: čerpadlo TOHATSU, (jednotné- dodá pořadatel)  , 2x savice 2,5 m, sací koš, 3x hadice B,  2x2 hadice C, rozdělovač, proudnice C (jednotné – dodá pořadatel). Vše dle podmínek schválených pro požární sport . Použití savicového přechodu je dovoleno.

Na základně budou připravené nesešroubované savice bez napojení sacího koše, ten musí být napojen před namočením přívodního vedení do kádě. Přívodní vedení musí být sešroubováno do ukončení pokusu. Dále hadice B a C v kotoučích nespojené.  Nářadí na základně dle pravidel PS  nesmí základnu kromě savic přesahovat. Ventilová lanka se nebudou používat.

            Po odstartování soutěžící provedou přívodní vedení a pomocí vývěvy nasání vody. Dále pak dopravní vedení 3 B a útočné vedení,  levý proud 2 C, pravý proud 2 C, bude provedeno rozvinováním jednotlivých hadic z kotouče, útočné vedení je možno rozvinovat až od rozdělovače. Je na soutěžících, kterou práci, který člen družstva bude vykonávat a v jakém pořadí. Značky pro plnění disciplíny si družstvo může nainstalovat na dráhu až v době určenou na přípravu pokusu. Útok končí po sepnutí terčů časomíry. Na přípravu mají družstva pět minut a na provedení pokusu dvě minuty od startu až po sepnutí  terče časomíry.

 

 Nářadí: PS TOHATSU                   dodá  pořadatel 

              přetlakový ventil                dodá pořadatel

             1x základna                         dodá pořadatel

              nádrž na vodu                    dodá pořadatel

              terče a časomíra                 zajistí pořadatel

              2x proudnice C                  dodá pořadatel

              2x savice 2,5 m                  vlastní

              sací koš                              vlastní

              3x hadice B                        vlastní

              4x hadice C                        vlastní

              rozdělovač                          vlastní

              přechod na savice               vlastní

 

 Hodnocení  výkonů:

 

Pořadí družstva v závodě se určí dle dosaženého času splnění disciplíny. Při dosažení stejného času vítězí družstvo z vyšším součtem věku závodníků družstva. Při rovnosti součtu věku u dvou  nebo více družstev se uzná nejvyšší  dosažená hranice všem těmto družstvům, s tím, že  další patřičný počet umístění se nepřiznává. Každý závod vyhodnotí pořádající OSH samostatně, včetně případných věcných cen a diplomů.

 

Pořadí družstev celého ročníku seriálu „Tohatsu fire cup 2013“ bude vyhodnoceno při posledním závodě v Ústí nad Labem 28.9.2013 a určí se takto:

Každé družstvo obdrží za každou účast v závodě 5 bodů a to i v případě neplatného pokusu. Další body obdrží za umístnění, první místo – 15 bodů, druhé – 12, třetí – 9, čtvrté – 7, páté – 6, šesté – 5, sedmé – 4, osmé – 3, deváté – 2  a desáté – 1 bod. Od 11. místa družstva nezískají za umístnění žádný bod. Získané body za celý seriál soutěží v daném ročníku se sečtou a vítězí družstvo s nejvyšším součtem bodů. V případě rovnosti součtu bodů celého ročníku, se stane vítězem družstvo, které dosáhlo v tomto seriálu v daný rok nejlepšího času útoku , popřípadě nejlepšího druhého, třetího času  atd.. Pokud ani toto pravidlo nerozhodne o vítězi, rozhodne los.

  Technické podmínky k disciplíně požární útok: 
            ● lze použít pojistky proti rozpojení hadic

http://www.hzscr.cz/clanek/katalog-vydanych-technickych-podminek-pozarni-techniky-a-vecnych-prostredku.aspx

            ● nástřikové terče
            ● požární motorová stříkačka  dle pravidla 48 odst. 3 SHS pro muže a ženy  
            ● na všech  soutěžích je povinné použití přetlakového ventilu

● savice, sací koš a rozdělovač 

http://www.hzscr.cz/clanek/katalog-vydanych-technickych-podminek-pozarni-techniky-a-vecnych-prostredku.aspx

 

 Družstva si přivezou k provádění disciplín veškeré nářadí, kromě proudnic a požární

motorové stříkačky, pokud pořadatel neurčí jinak.

K plnění všech disciplín, včetně tréninku, musí soutěžící používat pro ochranu hlavy přilby, splňující požadavky ČSN EN 443, ČSN EN 12492, ČSN EN 1385 a ČSN EN 397, pracovní stejnokroj PS II, nebo zásahový oblek, opasek min. 5 cm široký a těžkou pracovní obuv (např. kanady )  atd.

 Za bezpečnost veškerého použitého nářadí při soutěži odpovídá ten, kdo jej na soutěž

dodal. Přihlašovatel družstev dále na přihlášce svým podpisem stvrzuje, že veškeré technické a věcné prostředky PO, použité v disciplínách požárního sportu, odpovídají Směrnici hasičských soutěží, jsou řádně přezkoušené, schválené a nejsou nijak upravené.
             

 Kontrola technických parametrů nářadí,  použitého při soutěži, bude namátkově prováděna

před i po skončení pokusů.

 Protest:

 Protest se podává písemně (dle přílohy č.8 Směrnice hasičských soutěží).

 Při podání protestu nebo odvolání bude vyžadováno složení  finanční částky (kauce)

 v hotovosti ve   výši: 
    300,00 Kč při podání protestu rozhodčímu disciplíny nebo hlavnímu rozhodčímu
    500,00 Kč při odvolání k hlavnímu rozhodčímu
   1000,00 Kč při odvolání k odvolací komisi (prostřednictvím hlavního rozhodčího)
 

 Pořadatel neručí za škody způsobené na vnesených nebo odložených věcech, pokud je

 nepřevezme a nevyčlení místo na jejich odkládání.           .

Kontrola totožnosti: 

Při nástupu na plnění disciplín, nebo v průběhu soutěže, může  být  provedena namátková kontrola totožnosti závodníka a to předložením OBČANSKÉHO PRŮKAZU závodníka (bez předložení OP  nebude závodníkovi umožněn start).

 

U prezence budou vedoucím družstev sděleny další závazné pokyny organizátora.

 
Žádáme všechny účastníky, aby dodržovali veškeré pokyny uvedené v tomto dokumentu. Podrobnější informace a případné změny v časovém harmonogramu  obdrží vedoucí družstev při prezenci a na následných poradách. Porušení stanovených podmínek a ostatních závazných pokynů může být důvodem k vyloučení ze soutěže.

Věříme, že se všichni zasadíme o zdárný a důstojný průběh soutěže.

 

http://www.kshusti.estranky.cz/clanky/odborna-rada-velitelu/tohatsu-fire-cup.html

 soutěž Tohatsu 2013 propozice

nahlášené zatím termíny : 4.5.OSH Louny, 19.5. OSH Teplice,30.6. OSH Most,10.8.OSH Litoměřice = finále 28.9.2013 KSH UL

 

 

 

 
 
TOPlist